Návšteva ministra zahraničných vecí Ukrajiny P. A. Klimkina

Návšteva ministra zahraničných vecí Ukrajiny P. A. Klimkina

1. decembra 2017 sa na Užhorodskej národnej univerzite uskutočnilo stretnutie pri okrúhlom stole. Obsahom rokovania, ktorého sa zúčastnil aj minister zahraničných veci Ukrajiny Pavlo A. Klimkin a vedeckí pracovníci univerzity boli výsledky riešenia projektu „Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou (CBC01030)“. Ako zdôraznil expert projektu prof. V. P. Prychoďko, komparatívna analýza činnosti inštitúcií Barensovho euro-arktického regiónu (BEAR) a Karpatského euroregiónu jasne ukázala na potrebu, ale aj potenciál nových prístupov k cezhraničnej spolupráci (CHS) medzi Ukrajinou a krajinami vyšehradskej skupiny v Karpatskom regióne vrátane vytvorenia nových medzinárodných štruktúr podľa overených skúsenosti cezhraničnej spolupráce BEAR. Existencia stálej Rady karpatskej spolupráce a ďalších štruktúr, v ktorých by štáty Vyšehradskej skupiny, Ukrajina i Európska komisia mali aktívne zastúpenie by predstavovala funkčný nástroj, schopný eliminovať prípadné nepriaznivé vplyvy na CHS vznikajúce v jednotlivých krajinách ako produkt vnútroštátnych pohybov. (pozri odporúčania a návrhy. „Odporúčania a návrhy na zvýšenie efektívnosti cezhraničnej slovensko-ukrajinsko spolupráce a projekt modelu jej inštitucionalizácie“  http://www.cbcinnovations.sk/results-and- data-2/

V rámci diskusie sa účastníci okrúhleho stola zhodli, že v súčasných medzinárodných podmienkach, vrátane pretrvávajúceho vojensko-politického konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, nie je prípustné podceňovanie blízkeho zahraničia a zánik regionálnej diplomatickej iniciatívy. Naopak, pokladajú za nevyhnutné zdôrazniť zameranie ukrajinskej diplomacie, ako aj celej sféry regionálneho rozvoja na oblasť „reálnej politiky“ euroregionálnej spolupráce. V tomto kontexte sa ukazujú ako značne perspektívne snahy o prestavbu cezhraničnej spolupráce Ukrajiny s krajinami Vyšehradskej skupiny. Spadajú sem aj systematické snahy expertov na oblasť euroregionálneho rozvoja, preniesť skúsenosti a poznatky štátnej a regionálnej správy z rozvoja cezhraničnej spolupráce v BEAR do mnohostrannej medzinárodnej spolupráce v karpatskom (stredo-východnom) regióne Európy.