previous arrow
next arrow
Slider

“Inováciami k efektívnejšej spolupráci”

Projekt:

Programová oblasť:

Opatrenie:

Cieľ projektu:

Trvanie projektu:

Rozpočet projektu:

Prijímateľ:

Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov vcezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou (CBC01030)

Cezhraničná spolupráca

Zlepšenie cezhraničného toku informácií

Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce

máj 2016 – apríl 2017

222 233 EUR

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Spoločenskovedný ústav v Košiciach

Úroveň rozvoja a efektivity slovensko – ukrajinskej cezhraničnej spolupráce je výrazne ovplyvnená celkovým geopolitickým kontextom transhraničného karpatského regiónu, v ktorom okrem Slovenska a Ukrajiny významnú úlohu majú najmä Poľsko, Maďarsko a Rumunsko. Táto skutočnosť bola osobitne zdôraznená v roku 1993, keď v súlade s Deklaráciou ministrov zahraničných vecí, došlo k vytvoreniu „Karpatského euroregiónu“ – asociácie susedných regiónov uvedených krajín v záujme cezhraničnej spolupráce. Istý čas, činnosť tohto združenia bola veľmi úspešná, a to najmä v súvislosti s rozšírením medzinárodných kontaktov a budovaním dôvery.

 

Avšak po roku 2000 efektivita činnosti Karpatského euroregiónu postupne klesala a dnes sa nachádza v kríze. V značnej miere k tomu došlo i preto, že v činnosti asociácie sa nevyužívali v dostatočnej miere inovatívne prístupy k riadeniu, a to vrátane výkonných nástrojov, ako makropolitická koordinácia, propagácia a efektívna podpora cezhraničnej spolupráce.

Dôležitosť využívania týchto nástrojov bola potvrdená mimoriadne úspešnou dvadsaťročnou praxou severoeurópskych inštitúcii Barentsovej euro-arktickej rady (orgánu ministrov zahraničných vecí Nórska, Švédska, Fínska a Ruska pre koordináciu a stimuláciu cezhrani čnej spolupráce) a Regionálnej rady (koordinačného orgánu predstaviteľov prihraničných regiónov uvedených krajín). Význam využívania pozitívnych severoeurópskych skúseností pre aktivizáciu spolupráce v transhrani čnom karpatskom regióne našiel svoj odraz a bol zdôraznený aj v deklaráciách, ktoré boli prijaté na Európskych fórach transhrani čnej spolupráce (Kišinev – Moldova, 2012 a Jonesuu – Fínsko, 2013). Navyše, deklarácia z fóra uskutočneného v roku 2013, v záujme štúdia a implementácie severoeurópskych skúsenosti, odporúčala využívať Programy slovensko- ukrajinskej spolupráce (SK08 Cezhraničná spolupráca) Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014. Význam ďalšieho štúdia a implementácie severoeurópskych skúsenosti potvrdzujú aj predstavitelia štátnych orgánov a inštitúcii, ako aj regionálnych orgánov štátnej správy, konkrétne Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitost í Slovenskej Republiky, Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny, Zakarpatskej oblastnej štátnej administratívy.

 

Cieľom projektu je získať a analyzovať kvalitné, spoľahlivé a úplné informácie o formách, metódach a výsledkoch činnosti Barentsovej euro-arktickej rady a Regionálnej rady a ich aplikovanie pre jednotlivé subjekty decíznej sféry na Slovensku a na Ukrajine, s využitím praktických skúseností a ich aplikáciou v záujme zvýšenia efektívnosti cezhraničnej spolupráce prihraničných regiónov jednotlivých krajín na jednej strane a zároveň aj transhaničného karpatského regiónu ako celku.

Výstup projektu: Zlepšenie cezhraničného toku informácií.

Výsledky projektu:

  1. Výskum politických, právnych, ekonomických, finančných a organizačných otázok v činnosti severoeurópskych medzinárodných organizácii Barentsovej euro-arktickej rady a Regionálnej rady;
  2. Štúdium praktických skúseností konkrétnych subjektov nórsko – ruskej a slovensko – ukrajinskej cezhrani čnej spolupráce;
  3. Prípravu konkrétnych odporúčaní s využitím efektvnych skúseností z činnosti Barentsovej euro – arktickej rady a Regionálnej rady pre intenzifikáciu cezhraničnej spolupráce prihraničných regiónov susediacich krajín a transhraničného regiónu ako osobitného celku pre orgány štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj pre spoločenské organizácie na Slovensku a na Ukrajine.

 

Cieľové skupiny projektu:

Výsledky dosiahnuté realizáciou projektu budú využívané ústrednými štátnymi orgánmi (napr. Ministerstvom zahraničných vecí) a regionálnymi orgánmi verejnej správy prihraničných regiónov Slovenska a Ukrajiny. Ďalšími používateľmi výstupov, ktoré vyplynú z riešenia projektu, budú podnikatelia, spoločenské organizácie a vzdelávacie inštitúcie vrátane vysokých škôl. Využívať ich budú aj novinári a odborníci z oblasti mediálnej komunikácie vôbec, ktorí spolupracujú s partnermi v prihrani čných regiónoch. Za cieľové skupiny môžeme pokladať tiež agentúry regionálneho rozvoja , ktoré sa venujú cezhraničnej spolupráci v oblasti cestovného ruchu, ochrany prírody, ekonomickému a sociálnemu rozvoju pohraničných regiónov. Aktívnymi využívateľmi výsledkov dosiahnutých realizáciou projektu budú v neposlednom rade výskumné inštitúcie.

 

 

Hlavnými výsledkami spolupráce bude:

  1.  Vytvorenie stálej slovensko-nórsko-ukrajinskych pracovnej skupiny s cieľom a) štúdium informácií o organizačných zásadách a postupoch Barentsovej euro-arktickej rady a Regionálnej rady; b) štúdium a porovnávacia analýza a praktická činnosť jednotlivých subjektov nórsko – ruskej a slovensko – ukrajinskej cezhraničnej spolupráce.
  2. Uskutočnenie medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie (na Slovensku).
  3. Vydanie zborníka materiálov z uvedenej konferencie.
  4.  Príprava a publikovanie informatívno-analytického materiálu „Skúsenosti z činnosti Barentsovej euro-arktickej rady a Regionálnej rady a ich význam pre implementáciu inovatívnych prístupov v riadení cezhraničnej spolupráce v karpatskom regióne“ (v jazyku anglickom, slovenskom, ukrajinskom).
  5. Priprava a publikovanie publikácie „Praktické odporúčania pre implementáciu/aplikáciu škandinávských skúseností v oblasti cezhraničnej spolupráce susedných regiónov Slovenska a Ukrajiny a oblasti Karpát“ (v jazyku anglickom, slovenskom, ukrajinskom, ).
  6. Spracovanie koncepcie a vytvorenie webovej stránky projektu, na ktorej bude prezentovaný jeho obsah, ciele ako aj priebe žný postup realizácie úloh a výsledky práce jednotlivých partnerov.