PARTNERS

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

http://www.cspv.sav.sk

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied vydalo zriaďovaciu listinu Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV)uznesením č. 750 dňa 10. 9. 2015 s účinnosťou od 1. 10. 2015.

Na základe tejto zriaďovacej listiny sa dňa 1.10.2015 spojili Prognostický ústav, Ústav experimentálnej psychológie a Spoločenskovedný ústav do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV podľa zriaďovacej listiny je uskutočňovať výskum, získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie. CSPV SAV je zamerané na interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:

  1. história, sociológia, ekonómia, demografia a demogeografia, sociálno-kultúrne a sociálno-politické aspekty a súvislosti vývinu Slovenska z pohľadu stredoeurópskeho kontextu;
  2. slovenské dejiny 20. storočia, predovšetkým vývoj etnických menšín na Slovensku i prihraničných regiónoch susediacich krajín v kontexte európskych dejín;
  3. sociálna psychológia, pracovná psychológia, kognitívna psychológia, neuropsychológia a školská psychológia;
  4. psychické procesy osobnosti s cieľom prispieť k porozumeniu psychologických aspektov optimálneho fungovania ľudí v rozmanitých životných situáciách: práca, riešenie rôznych typov problémov, záťažové situácie, situácie rozhodovania, vzdelávania, mikro- a makro-sociálne interakcie;
  5. teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte;
  6. sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie;
  7. koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.

Inštitút transhraničnej spolupráce, Užhorod

Partner je občianskou organizáciou, ktorá sa podieľa na koordinácii práce riešiteľov projektu v oblasti štúdia praktickej činnosti subjektov nórsko-ruskej a slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. Spolupracoval pri organizovaní prezentácií, medzinárodnej vedecko-praktickej  konferencie a pri formulovaní a editovaní záverečných výstupov z riešenia projektu. V priebehu jeho plnenia uskutočnil sociologický výskum zameraný na problematiku transhraničných kontaktov, jej poznania a chápania. Využil svoje skúsenosti získané v ostatných rokoch, počas ktorých pracoval na realizácii viacerých projektov v tejto sfére.

Inštitút transhraničnej spolupráce je spoluorganizátorom každoročného Európskeho fóra transhraničnej spolupráce,  je členom Medzinárodnej pracovnej skupiny pre štúdium súčasných cezhraničných procesov vytvorenej ministerstvami zahraničných vecí Nórska a Fínska. V tomto zmysle výrazne pomohol pri prezentovaní výsledkov z riešenia projektu reprezentantom inštitúcii v zahraničí a jednak širšej európskej odbornej verejnosti.

Orgán samosprávy regiónu Finmark (Nórsko)

Partner vyvíjal viaceré aktivity, ktoré zásadným spôsobom podmieňovali úspešné výsledky riešenia projektu. Jeho dlhoročná činnosť na úseku regulácie, ale tiež koordinácie a stimulovania transhraničnej spolupráce medzi pohraničnými regiónmi škandinávskych krajín a Ruska sa stala predmetom štúdia a odborných analýz zo strany expertov zo Slovenska a Ukrajiny, a zároveň aj zdrojom inšpirovania orgánov regionálnej samosprávy Košického a Prešovského kraja Slovenskej republiky а Zakarpatskej oblasti Ukrajiny k spoločnému rozpracovaniu istých teoretických východísk, ako aj praktických krokov smerujúcich najmä k rozvoju pohraničnej spolupráce a zvyšovaniu jej efektívnosti.

Nórski odborníci z oblasti riadenia i konkrétnej realizácie viacerých foriem cezhraničnej spolupráce pomohli riešeniu projektu tak konzultáciami k metodike štúdia ich doterajších skúseností, ale i bezprostrednými radami akým spôsobom osvojené poznatky aplikovať v podmienkach karpatského regiónu, ako ich v optimálnej miere  popularizovať v prezentáciách a záverečných výstupoch a zabezpečiť aj politickú i finančnú podporu zo strany kompetentných orgánov a inštitúcií, vrátane centra.  Spoločná práca nad aktuálnou problematikou spojenou s rozvojom transhraničných procesov môže prispieť k intenzifikácii spolupráce nielen medzi orgánmi správy oblasti Finmark, Košického a Prešovského kraja, ale i štátnych inštitúcií, vrátane ministerstiev zahraničných vecí, ktoré by ju mali účinne politicky  presadzovať. Praktické výsledky partnerskej spolupráce totiž majú významný pozitívny vplyv na rozvoj celého systému medzištátnych vzťahov, ako aj na priaznivý sociálno-ekonomický vývoj viacerých európskych krajín. Partnerstvo medzi slovenskými, nórskymi а ukrajinskými subjektmi pri štúdiu а implementácii severoeurópskych skúseností v transhraničnej spolupráci môžu byť pozitívnym príkladom integrácie pohraničných regiónov na celoeurópskej úrovni.

coat_of_arms_of_kosicky_kraj

Košický samosprávny kraj

https://web.vucke.sk

Košický samosprávny kraj sa pričinil o úspešné riešenie projektu najmä prostredníctvom poskytovania informácii a údajov týkajúcich sa demografickej a sociálnej štruktúry kraja a perspektívy jeho začleňovania do intenzívnejšej transhraničnej spolupráce. Umožnil však i súčinnosť partnerov s ústrednými orgánmi štátnej správy na Slovensku a s prihraničnými okresmi juhovýchodného Slovenska. Predstavitelia regiónu sa zúčastňovali na prezentáciách projektu i jeho výsledkov, ako aj na zasadnutiach jednotlivých pracovných  skupín. Partner bude taktiež participovať na uplatňovaní severoeurópskych skúsenosti v oblasti regulovania, resp. efektívneho rozvoja  transhraničnej spolupráce susediacich regiónov Slovenska, Ukrajiny a Maďarska.

ISD Slovensko, Bardejov

Mimovládna organizácia sa zapájala do riešenia projektu aktívnou účasťou na akciách, ktoré boli realizované v jeho rámci, obzvlášť na území  pohraničných regiónov Slovenska a Ukrajiny. Pomáhala činnosti v slovensko-nórsko-ukrajinských pracovných  skupinách, ale môže byť tiež užitočná  aj pri zabezpečovaní udržateľnosti hlavných výsledkov projektu. ISD-Slovensko je sučasťou medzinárodného ThinkThanku  Institute for Stability and Development, ktorý, okrem iného, veľmi úzko spolupracuje s ministerstvami zahraničných vecí Nórska a Fínska а je organizátorom každoročných európskych fór o transhraničnej spolupráci. To umožní plodnú spoluprácu súčasných partnerov projektu rozšíriť tiež na iné subjekty transhraničnej spolupráce krajín karpatského regiónu a eventuálne podporí efektívnu prezentáciu výsledkov projektu v európskych integračných zoskupeniach.

„Medzinárodný inštitút transhraničnej analýzy a manažmentu“

V priebehu riešenia projektu sa inštitút  angažoval predovšetkým na úseku expertnej činnosti  v rámci slovensko-nórsko-ukrajinských pracovných skupín, ale tiež pri organizovaní prezentácií а realizovaní záverečnej medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie. Využili sme pritom najmä výhodnú skutočnosť, že táto občianska organizácia má z obdobia realizácie predchádzajúcich grantov viacero partnerov aj  v Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. To zároveň umožňuje rozšíriť a prehĺbiť informovanosť o výsledkoch nášho projektu takmer v celom karpatskom regióne.